Postwira's Blog

Just another WordPress.com weblog

حكوم سؤرغ مسلم / مسلمة بركهوين دغن كافر/ كافرة ธันวาคม 17, 2009

Filed under: Uncategorized — postwira @ 8:55 am

بركهوين دغن كافير

فرمفوان يغ تيدق برأﮔﺎم دغن أﮔﺎم سماوي :

v     الدِّيْنُ السَّمٰاوِيُّ ، يأيت : أﮔﺎم يغ ددافتي باﮔﻴث كتاب يغدتورونكن دري لاغيت دان أدا باﮔﻴث نبي يغدأوتوسكن.

 

        تيدق حلال باﮔﻲ سؤرغ للاكي مسلم بركهوين دغن فرمفوان مُشْرِكَِة (يغ ﻣﭙﻐﻮتؤي توهن) أتو وَثَنَِيَّة (ﻓﭙﻤﺒﻪ برهالا)  : يأيت فرمفوان يغ ﻣﭙﻤﺒﻪ سرت الله ايت أكن توهن يغ لأينث ، سفرت فاتوغ۲ ، بينتغ۲، أفي أتو بناتغ ، دان سؤمفامث فرمفوان يغ ملحدة (يغ تيدق برأﮔﺎم دغن مان۲أﮔﺎم) أتو يغ برﻓﮕﻎ دغن مَادَّة (ماتبندا) : يأيت فرمفوان يغ برإيمان دغن ماتبندا سباﮔﻲ توهنث ،  مغإنكاري كوجودان توهن دان تيدق مغاكؤي تنتغ أﮔﺎم۲يغ داتغ دري لاغيت (الأَدْيَانُ السَّمٰاوِيُّ) ، سفرت : الشُّيُوعِيَّة (كومونيسما) ، الوُجُوْدِيَّة ، البَهَاِئيَّة ، القَادِيَانِيَّة دان البُوْﺫِيَّة (أﮔﺎم بوﺫا).

        كران فرمان الله تعالى : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾«البقرة ۲/۲۲١» جاغنله كامو كهويني أورغ۲مُشْرِكَة (فرمفوان يغ ﻣﭙﻐﻮتؤي توهن) ﺳﻬﻴﻐﮓ مريك برإيمان ، دان سسوﻏﮕوهث سؤرغ سهيا فرمفوان ايت ترلبيه بأيك درفدا سؤرغ مُشْرِكَة سكاليفون اي مغحيرانكن كامو-كران ﮐﭽﻨﺘﻴﻘﻜﻨث ، فغكت أتو هرتا ككيأنث -.

         دان دفرماسوقكن أوله الحَنَفِيَّة ، الشَّافِعِيَّة دان سلأين درفدا مريك أكن فرمفوان يغ مُرْتَدَّة سام حكومث دغن فرمفوان يغ مُشْرِكَة ايت ، مك تيدق هاروس (حرام) باﮔﻲ سسؤرغ سام سكالي سمأدا مسلم أتو كافر بهوا بركهوين دغن فرمفوان يغ مُرْتَدَّة ، كران سسوﻏﮕوهث اي ﺗﻴﻐﮕﻠﻜﻦ أﮔﺎم إسلام ، دان اي تيدق تتف دأتس مُرْتَدَّة ايت سهاج ، تتكل ايت اي دفيليه سمأدا اي ماتي أتو اي ماسوق إسلام كمبالي ، مك جاديله الرِّدَّة ايت دالم أرتيكات ماتي ، كران كأدأن الرِّدَّة ايت سنديري سوات سبب يغ دافت ممباوا سسؤرغ كفدا ماتي ، دان أورغ يغ سوده ماتي ايت تيدق دافت بركهوين لاﮔﻲ.

          كسيمفولنث : تيدق حلال (حرام) دغن سفاكت فارا فُقَهَاء بركهوين دغن أورغ يغ تيدق ممفوﭘﺄي باكيث كتاب سَمٰاوِيّ ، سفرت وَثَنِيَّة (يأيت : فرمفوان يغ ﻣﭙﻤﺒﻪ برهالا أتو فاتوغ۲) دان مَجُوْسِيَّة (يأيت فرمفوان يغ ﻣﭙﻤﺒﻪ أفي) كران تيدق ددافتي سوات كتاب دتاغن۲أهليث سكارغ ، دان تيدق كيت يقين سبلوم ايت دغن أداث كتاب ، مك ترلبيه احْتِيَاطْ (ترلبيه باﮔوس دان سفاتوتث) دحرامكن.

          سبب دحرامكن بركهوين دغن مُشْرِكَة (فرمفوان يغ ﻣﭙﻐﻮتؤي توهن) دان سؤمفامث : تيدق حاصيل سفاكت ، كتناغن هيدوف دان تولوغ منولوغ دأنتارا سوامي إستري ، كران سسوﻏﮕوهث ددافتي تيدق فرسمأن عقيدة يغ منجادي سبب كتيادأن تنغ جيوا ، ﮔﻠﻴﺴﻪ هاتي دان كلياران جيوا دأنتارا كدواث ، مك تيدق لوروس هيدوف كلامين يغدديريكن أتس أساس۲كاسيه سايغ ، رحمة دان كاسيهن بلس ، دان ستروسث كتتافن هيدوف دان كتناغن روﻣﻬﺘﻐﮓ ، كمدين بهواسث كتيادأن إيمان دغن سوات أﮔﺎم ايت ممودهكن كأتس فرمفوان ايت مغخيانتي سواميث ، ممبوات كروسقكن دان كجاهتن ترهادفث ، دان هيلغ دريث كفرﭼﻴﺄن ، كلوروسن دان كبأيقكن ، كران بهواسث اي فرﭼﺎي (برﻓﮕﻎ) دغن فركارا خُرَافَات دان فميكيران يغ بوكن سبنر ، دان اي سوده ترفغاروه دغن هاوانفسوث دان طبيعة۲ترسنديري يغ تيدق ترديديق ، مك تيادا أﮔﺎم يغ بوليه ﻣﻨﭽﮕﻬﻜﻨﺚ دان تيدق أدا يغ مندوروغكنث أونتوق برإيمان كفدا الله ، هاري آخرة ، فغحسافن دان كبغكيتن سان.

 

بركهوين فرمفوان يغ مسلمة دغن للاكي يغ كافر :

          دحرامكن دغن سفاكت فارا علماء بركهوين أوله سؤرغ فرمفوان يغ مسلمة ايت دغن للاكي كافر ، كران فرمان الله تعالى : ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّّى يُؤْمِنُوْا﴾«البقرة ٢/٢٢١» دان جاغنله كامو مغهويني فرمفوان مُسْلِمَة ايت دغن أورغ٢للاكي مُشْرِكِيْن ، ﻫﻴﻐﮓ مريك جادي برإيمان . دان فرمان الله تعالى : ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ، فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلىَ الْكُفَّارِ ، لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ، وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ﴾«الممتحنة٦٠/١٠» دان سكيراث كامو تله كتهوي مريك ايت فرمفوان۲يغ برإيمان ، مك جاغنله كامو مغكمباليكن أتو ﻣﭙﺮهكن مريك كفدا أورغ۲كافير ، تيدقله فرمفوان ايت حلال أونتوق مريك ، دان تيدق فول للاكي يغ كافير ايت حلال أونتوق فرمفوان ۲مُسْلِمَة ايت.

          دان كران  سسوﻏﮕوهث فركهوينن اين أدا كتاكوتن ترجاتوه فرمفوان يغ مُسْلِمَة ايت كدالم لمبه ككُفُوران ، كران بهواسث فركهوينن ايت بوليه ممباواكنث كفدا أﮔﺎمث يغ بوكن إسلام ، دان عادة كبياسأن فرمفوان ايت مغيكوتي ججق لغكه للاكي فدا فركارا يغ دافت مغسنكن ترهادف ﺳﮕﻞ فربواتنث ، دان ممقساكن فرمفوان ايت سفاي مغيكوتي فدا أﮔﺎمث يغ بوكن إسلام ، دغن دليل يغ تله ممبري إشارة كفداث فدا أخير آية : ﴿أُوْلٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلىَ النَّارِ﴾«البقرة۲/۲۲١» للاكي۲ايت دافت ﻣﭙﺮوكن فرمفوان يغ مُؤْمِنَة كفدا نراك.

          كران سسوﻏﮕوهث ككُفُوران ايت مواجبكن نراك ، مك جاديله مغهويني سؤرغ للاكي يغ كافير كفدا فرمفوان يغ مُسْلِمَة ايت سوات سبب يغ مندوروغ كفدا حرام ، ايت أداله حرام لاﮔﻲ بَاطِل ، دان نص ايت ، سكاليفون داتغث فدا أورغ۲مُشْرِكِيْن ، تتافي عِلَّة (سبب كداتغن آيتث) إياله فركارا يغ مندوروغكن سسؤرغ كفدا نراك ، مك دعمومكن سموا أورغ۲ يغ كافير ، سباﮔﻲ عموم حكوم دغن سبب عموم عِلَّة ايت.

          دان  دديريكن حكوم أتس فركارا ترسبوت ، تيدق هاروس (حرام) بركهوين للاكي كِتَابِيّ دغن فرمفوان يغ مُسْلِمَة ، سفرتيمان تيدق هاروس (حرام) بركهوين للاكي وَثَنِيّ (ﻓﭙﻤﺒﻪ برهالا) دان للاكي مَجُوْسِيّ (ﻓﭙﻤﺒﻪ أفي) دغن فرمفوان مُسْلِمَة جوﮒ ، كران بهواسث شرع مموتوسكن لارغ وِلَايَة (ممرينته دان مغاتسي) أورغ۲كافير أتس أورغ۲مُؤْمِنِيْن ، دغن فرمان الله تعالى : ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلىَ الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا﴾«النساء٤/١٤١»دان تيدق فرنه دجاديكن فلواغ أوله الله أونتوق أورغ۲كافير ايت منجاجه ، ممرينته أتو مغاتسي أتس أورغ۲مُؤْمِنِيْن سباﮔﻲ جالنث.

          مك سكيراث هاروس مغهويني أورغ كافر ايت أكن سؤرغ فرمفوان مُؤْمِنَة ﻧﺴﭽﺎي تتفله باﮔﻴث أدا جالن أونتوقث ، دان اين حكومث تيدق هاروس(حرام).

 

بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّات :

          فرمفوان كِتَابِيَّة : يأيت  ، فرمفوان يغ برإيمان دغن سوات أﮔﺎم يغ داتغ دري لاغيت (الدِّيْنُ السَّمٰاوِيّ) ، سفرت يَهُوْدِيَّة دان نَصْرَانِيَّة ، دان أَهْلُ اْلكِتَابِ ايت إياله أَهْلُ التَّوْرَاةِ دان الْإِنْجِيْلِ ، كران فرمان الله تعالى : ﴿أَنْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ الْكِتَابَ عَلىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾«الأنعام٦/١٥٦»بهوا كامو بركات هاث ساث تله منورونكن أوله الله أكن كتابث كأتس دوا ﮔولوغن سبلوم كيت.

 

          سسوﻏﮕوهث تله إجماع عُلَمَاء أتس مغهاروسكن بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّات ، كران فرمان الله تعالى : ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الدِيْنَ أُوْتُوا اْلكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اﻟدِيْنَ أُوْتُوا اْلكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾«المائدة٥/٥» فدا هاري اين دحلالكن باﮔﻲ كامو فركارا يغ بأيك ، دان ماكنن أورغ۲يغدبريكن كفدا مريك أكن كتاب ايت دحلالكن باﮔﻲ كامو ، دان ماكنن كامو جوگ دحلالكن باﮔﻲ مريك ، دان فرمفوان۲يغ باﮔوس دري كالغن مريك يغ مُؤْمِنَات ، دان فرمفوان۲يغ باﮔوس درفدا مريك۲يغدبريكن كتاب سبلوم كامو.

          دكهندقكي دغن كاتث (المُحْصَنَات) ددالم آية ايت : العَفَائِف (فرمفوان يغ برسيه لاﮔﻲ باﮔوس) دان تجوانث : ﻣﭙﻮروهكن مأنوسيا سفاي بركهوين دغن مريك ، كران ددافتي فداث سوات يغ ملاهيركن كاسيه سايغ ، كلمبوتن هاتي أنتارا كدواث ، ملاهيركن كتكونن ، كتتافن دان كتناغن.

          كران بهواسث فارا صحابة رضي الله عنهم مريك تله بركهوين دغن فرمفوان أَهْلِ الدِّمَّة (كافير ﺫِمِّي) ، بركهوين عثمان رضي الله عنه أكن نَائِلَةَ بِنْتِ الفَرَامِصَةِ الْكَلْبِيَّة ، اي سؤرغ نَصْرَانِيَّة ، دان مملوق أﮔﺎم إسلام دسيسي بليو ، دان بركهوين ﺣُﺬَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه دغن سؤرغ يَهُوْدِيَّة دري كالغن أَهْلِ الْمَدَائِن ، دان دسؤال أكن جابر رضي الله عنه درفدا حكوم بركهوين سؤرغ مُسْلِم دغن فرمفوان يَهُوْدِيَّة دان نَصْرَانِيَّة ، مك بلبو منجواب : تله كامي بركهوين دغن مريك فدا زمان فتح مكة كتيك ايت كامي برأدا دﻧﮕﺮي كُوْفَة سرت سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَاص.

          دان سبب فدا مغهاروسكن بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّة ، سباليقث تيدق هاروس(حرام) بركهوين دغن فرمفوان مُشْرِكَة : يأيت بهواسث فرمفوان كِتَابِيَّة ايت أدا فرسمأن سرت أورغ مُسْلِم فدا كإيمانن (كفرﭼﻴﺄن) دغن سستغه درفدا فوكؤ۲ أوتام دالم إسلام ، درفدا فغاكوان تنتغ أداث توهن الله ، برإيمان دغن سكلين رسول ، برإيمان دغن هاري قيامة ، دان فركارا يغ تردافت فداث درفدا حساب دان بالسن ، مك ددافتي ببراف فيهق فرسمأن دان تيتيق هوبوغن أتس فوكؤ۲ أوتام اين يغ دافت منجامينكن كتنترامن هيدوف كلامين سوامي إستري يغ لوروس فدا غالبث ، دان دهارف فول أكن كإسلامنث ، كران سسوﻏﮕوهث اي تله برإيمان دغن كتاب۲سكلين نبي دان رسولث فدا عمومث.

         حكمة فدا مغهاروسكن سؤرغ مُسْلِم بركهوين دغن فرمفوان يَهُوْدِيَّة دان نَصْرَانِيَّة ، بوكن سباليقث : يأيت بهوا سؤرغ مُسْلِم ايت تله فون برإيمان دغن سكلين رسول دان برإيمان دغن سكلين أﮔﺎم سَمَاوِيَّة فدا أصولث يغ صحيح لاﮔﻲ بتول فدا مولاث ، مك تيادا بهيا دري كرانث أتس بركهوين دالم عقيدهث أتو كسدارانث ، أدافون يغ بوكن إسلام ايت مك اي تيدق برإيمان دغن أﮔﺎم إسلام سام سكالي ، مك ترجاديله دسان بهيا ﺑﻨﭽﺎن يغ بوليه ممباواكن إستريث مغيكوتي أتس ججق لغكه دان كسن۲ترفغاروه دغن أﮔﺎمث يغ بَاطِل ، دان كبياسأن فرمفوان ايت سلالو ﭼﻔﺖ ترتيفو ، ترفغاروه دان ﻣﭙﺮه ، أوليه ايت دالم فركهوينن ايت ﻣﭙﺎكيتي فراسأنث دان عقيدهث.

 

مكروه بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّات :

          دمكروهكن – دالم ﻣﺬْهَبِ الْحَنَفِيَّة ، الشَّافِعِيَّة دان ساتو فندافت الماَلِكِيَّة – باﮔﻲ سؤرغ مُسْلِم ايت بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّة دري كافير ﺫِمِّي ، بركات الحَنَابِلَة : بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّة ايت خِلَافُ اْلأَوْلىٰ(ﺗﻴﻐﮕﻞ فركارا يغ باﮔوس) .

          لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ ﻟﻠدِيْنَ تَزَوَّجُوْا نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ : (طَلِّقُوْهُنَّ) ، فَطَلَّقُوْهُنَّ إِلَّا ﺣﺬَيْفَةُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : (طَلِّقْهَا) ، قَالَ : تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ ؟ ، قَالَ : هِيَ خَمْرَةٌ ، طَلَّقَهَا ، قَالَ : تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ ؟ ، قَالَ : هِيَ خَمْرَةٌ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا خَمْرَةٌ ، وَلٰكِنَّهَا لِيْ حَلَالٌ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ، طَلَّقَهَا ، فَقِيْلَ لَهُ : أُلَا طَلَّقْتَهَا حِيْنَ أَمَرَكَ عُمَرُ ؟ ، قَالَ : (كَرِهْتُ أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّيْ رَكِبْتُ أَمْرًا لَا يَنْبَغِيْ لِيْ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا مَالَ إِلَيْهَا قَلْبُهُ فَفَتَنْتُهُ ، وَرُبَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، فَمِيْلَ إِلَيْهَا).

           كران سيدنا عمر فرنه بركات كفدا أورغ۲يغ بركهوين دغن فرمفوان أهل الكتاب : (ﭼﺮأيكنله مريك) مك مريك فون برﭼﺮأيله دغن إستري۲يغ كتابيات ايت ، ﻛﭽﻮالي ﺣﺬيفة ، بركات سيدنا عمر كفدا بليو : (ﭼﺮأيله دي) بركات ﺣﺬيفة : أغكو ﻣﭙﻘﺴﻴﻜﻪ بهوا ايت أداله حرام ؟ ، منجواب سيدنا عمر : (ايت ممابوقكن ، ﭼﺮأيله دي) ، بركات ﺣﺬيفة لاﮔﻲ : أغكو ﻣﭙﻘﺴﻴﻜﻪ بهوا ايت أداله حرام ؟ ، منجواب سيدنا عمرفول : (ايت ممابوقكن ) ، بركات ﺣﺬيفة : (سسوﻏﮕوهث أكو سوده كتهوي بهوا اي ممابوقكن ، تتافي اي باﮔﻴﻜو ايت حلال) ، مك تتكل سلفس ايت ، ﻣﻨﭽﺮأيكن ﺣﺬيفة أكن إستريث يغ كتابية ايت ، مك أدا أورغ برتاث فداث : مغاف تيدق أغكو ﭼﺮأيكنث كتيك سوروه أوله عمر؟ ، بليو منجواب : أكو ﺑﻨﭽﻲ بهوا كتهوي أوله مأنوسيا سوات فركارا يغ أكو كرجاكنث يغ تيدق سفاتوت باﮔﻴﻜو دان كران بهواسث كموغكينن ﭼﻨﺪروغ هاتي سسؤرغ كفداث مك جادي أكو ممبوات فتنة كأتسث ، دان كموغكينن ددافتي دأنتارا كدواث سؤرغ أنق ، مك اي مميهق كفداث.

 

          أدافون فرمفوان كافير حَرْبِيَّة : مك دحرامكن بركهوين دغنث – دسيسي ﻣﺬْهَبِ الْحَنَفِيَّة – أفبيل اي برأدا دالم ﻧﮕﺮي يغدواجبكن برفراغ (دَارُالْحَرْبِ) ، كران بهواسث بركهوين دغنث ايت بوليه ممبوكاكن فينتو فِتْنَة ، دان دحكوم مكروه أوله ﻣﺬْهَبُ الشَّافِعِيَّة دان المَالِكِيَّة (سباﮔﻲ مكروه تَحْرِيْم) دان بركهوين دغن فرمفوان كافير حَرْبِيَّة ايت خِلَافُ اْلأَوْلىٰ (ﺗﻴﻐﮕﻞ حكوم يغ ترلبيه بأيك) دسيسي ﻣﺬْهَبِ الحَنَابِلَة.

          يغ تتفث : دالم حكوم بركهوين دغن فرمفوان كِتَابِيَّات ، لبيه۲لاﮔﻲ كافير حَرْبِيَّات : ﻣﻨﭽﻼكاكن مشاركة ، ﻧﮕﺎرا دان أﮔﺎم ، كادغ۲فرمفوان ايت مميندهكن رهسيا۲فارا مسلمين كفدا ﻧﮕﺎرا مريك ، كادغ۲مريك ﻣﻐﮕﻤﺮكن أنق۲مريك دالم عقيدة ، عاداة استِعَادَة يغ بوكن دأتس داسر قوم مسلمين ، دان كادغ كالا ممباوا فركهوينن دغن مريك ايت كفدا كمضراتن ترهادف فرمفوان مسلمات دان ﻣﻨﻴﻐﮕﻠﻜﻦ مريك دغن تيدق فدولي ، كادغ۲جاديله فرمفوان كِتَابِيَّة ايت ﻣﭙﻠﻴﻮيغ أخلاقث ، دغن دليل سفرت برإيكوت :

          رَوَى الْجَصَّاصُ فِيْ تَفْسِيْرِهِ : أَنْ ﺣﺬَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ تَزَوَّجَ بِيَهُوْدِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ خَلِّ سَبِيْلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ﺣﺬيفَةُ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : لَا ، وَلٰكِنِّيْ أَخَافُ أَنْ تُوَاقِعُوْا المُوْمِسَاتِ مِنْهُنَّ ، يَعْنِي العَوَاهِرَ.

          تله مروايتكن أوله الجصاص دالم تفسيرث : بهوا ﺣﺬيفة بن اليمان بركهوين دغن سؤرغ فرمفوان يهودية ، مك سيدنا عمر مغوتوسكن سفوﭼﻮق سورة كفداث : بهوا هندقله كامو بياركن جالنث (ﭼﺮأيكنث) ، مك ﺣﺬيفة فون توليس سورة كفدا بليو : أداكه ايت حرام ؟ ، مك منجواب سيدنا عمر دالم سورة يغدأوتوس ايت : تيدق ، تتافي أكو تاكوت بهوا مريك ملاكوكن فربواتن جاهت دري مريك .

 

          أَنْ ﺣﺬَيْفَةَ تَزَوَّجَ بِيَهُوْدِيَّةٍ بِالْمَدَائِنِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ خَلِّ سَبِيْلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَحَرَامٌ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ أَلَّا تَضَعُ كِتَابِيْ هدا، حَتّٰى تُخَلِّيَ سَبِيْلَهَا ، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِكَ المُسْلِمُونَ ، فَيَخْتاَرُوْنَ نِسَاءَ أَهْلِ اﻟدِّمَّةِ لِجَمَالِهِنَّ ، وَكُنَّ ﺑِﺬٰلِٰكَ فِتْنَةً لِنِسَاءِ اْلمُسْلِمِيْنَ.

          بهوا ﺣﺬيفة بركهوين دغن سؤرغ فرمفوان يهودية دمدائن ، مك مغوتوسكن كفداث أوله سيدنا عمر سفوﭼﻮق سورة : بهوا هندقله كامو بياركن جالنث (ﭼﺮأيكنث) ، مك ﺣﺬيفة فون توليس سورة كفدا بليو : أداكه ايت حرام ، واهي أميرالمؤمنين ؟ ، مك منجواب سيدنا عمر دالم سورة يغدأوتوس ايت : أكو برﭼﻴﺘﺎ۲أتس أغكو بهوا أغكو تيدق ملتقكن سورة كيريمن أكو اين(تيدق منسيا۲كن سورت كيريمنكو اين) ، ﺳﻬﻴﻐﮓ أغكو ملفسكن جالنث ، كران سسوﻏﮕوهث أكو بيمبغ بهوا ترإيكوت۲دغن أغكو أوله فارا مسلمون مك مريك مميليه فرمفوان أهل اﻟدمة (فرمفوان كافير ﺫمي) كران ﻛﭽﻨﺘﻴﻘﻜﻦ مريك ، دان دغن سبب دمكين جاديله مريك ايت ممبوات فتنة ترهادف فرمفوان۲مسلمين.

          ترﭘﺘﺎله دمكين بهوا سيدنا عمر رضي الله عنه ملارغ ﺣﺬيفة درفدا بركهوين دغن فرمفوان كتابية ، كران ددافتي فداث سوات يغ بوليه ممبري كمضراتن ، يأيت كادغ۲ ترجاتوه دالم فركهوينن دغن فرمفوان يغ ملاكوكن كجاهتن دري كالغن مريك ، أتو ترإيكوت۲قوم مسلمين دالم مميليه بركهوين دغن فرمفوان كتابيات ، سرت ﺗﻴﻐﮕﻞ فرمفوان۲مسلمات ايت دغن كتيادأن بركهوين.

 

((الفقه الإسلامي وأدلته)) ٦٦٥١-٦٦٥٥

أ، د ، وهبة الزحيلي

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s