Postwira's Blog

Just another WordPress.com weblog

سيرة فركمبغن إسلام มีนาคม 8, 2010

Filed under: Uncategorized — postwira @ 6:03 am

سجاره نبي محمد (ص) سجارا ريغكس :

          أداله سجاره بليو فدا ماس ايت دبيلغ لغكه فرتام دري لغكه۲هيدوف بليو يغبرسجاره دهشة ، سجاره يغ مليفوتي سمليا۲ﮔﻤﺒران أخلاق مأنوسيا ، دري صفة : صدق (بنر) ، وفاء (توني جنجي) دان أمانة (كفرجيأن) سـﻬﻴﻐﮓ تركنل دكالغن قومث دغن ﮔﻠران : محمد الأمين (محمد يغ ساغة دفرجيأي) ، جوكوفله !!! دغن صفة أمانة ، دان صفة ۲برإيكوتث درفدا سكل صفة كمليأن أخلاق ، دان سكل أخلاق يغ مليا اين أداله صفة يغ ترسمت دالم ديري بليو يغ تيدق فرنه بليو ممفلاجري دالم مان۲كتاب ، كران سسوﻏﮕوهث بليو ايت أمي (تيدق فندأي ممباﭺ دان منوليس) … دان بليو فدا ماس ايت جوﮒ تيدق مغحاضيري فرايأن أونتوق مموجا برهالا۲دان تيدق فول مغحاضيري جاموان أونتوق فاتوغ۲، بهكن بليو سمنجق دري كلاهيرانث سنتياس منجأوهي دان ملاريكن ديري دري أوفاجارا فرسمبهن۲يغ باطل اين.

 

هجرة يغ فرتام :

          سنتياس نبي محمد (ص) دالم كصبران أتس جرجأن قوم قريش سرت برككالن أتس ميرو قومث كفدا أﮔﺎم إسلام ، سـﻬﻴﻐﮓ تاهون يغ كليما درفدا كبغكيتنث ، أوليهكران ساغة ملمفأوي مـﭙﺎكيتي قوم قريش كأتس فارا فغيكوتث ، مك بليو فرينتهكن مريك دغن برهجرة كحبشة ، يأيت فرتام كالي فغهجرهن دري مكة ، مك برهجرهله دري كالغن مريك 10 أورغ للاكي (دكتوأي أوله جعفر بن أبي طالب) دان ليما أورغ فرمفوان ، كمدين مريك باليق سلفس درفدا 3 بولن …

 

هجرة يغ كدوا دان حصار (فرينته بركوروغ) نبي (ص) :

          سلفس درفدا كمبالي فارا مهاجرين مك سيدنا حمزة باف سودارا نبي (ص) دان عمر بن الخطاب فون مملوق إسلام ، قوم مسلمون فدا ماس ايت 40 أورغ للاكي دان 11 أورغ فرمفوان ، مك جادي مليا قوم مسلمين ايت دغن سبب ماسوق إسلام سيدنا عمر-رضي الله عنه- كمدين ملواسيله قوم مسلمين كسلوروه قبيلة ، مك قوم قريش ايت مراسأي تاكوت عاقبة ننتي –سكيراث إسلام ايت منجادي بسر- مك برجـﻴﺘﺎ۲قوم قريش ايت أونتوق ممبونوه نبي (ص) سلالو مـﻠﻨﭽركن أونداغ۲ فرينته بركوروغ ، دغن مناهنكن بليو دان أهل كلوارﮔﺎث دري بني هاشم دالم مكة ، دان مناهنكن دري مريك مكانن ﮐﭽوالي سلفس درفدا سره محمد أونتوق دبونوه ، ستله ايت مريك توليسكن فرجنجين ايت فدا سوات كرطس كمدين دﮔﻨﺘوغكنث دالم كعبة ، فريستيوا ايت برلاكوث فدا تاهون يغ كتوجه ، مك بليو فرينتهكن فارا صحابتث دغن هجرة كحبشة كالي كدوا ، دان بيلاغن قوم مهاجرين كالي اين 83 أورغ للاكي دان 18 أورغ فرمفوان ، دان مغيكوتي مريك قوم مسلمون دري نـﮕري يمن ، يأيت : أبو موسى الأشعري دان قومث.

 

أول خطبة دالم إسلام :

          برهنتي نبي محمد (ص) ببراف هاري فدا سوات كمفوغ يغبرنام (قباء) دان ممبينا سبواه مسجد يغفرتام دالم إسلام ،  بليو تورون فدا سوات لمبه (وادي سالم) دان بليو برسمبهيغ برسام فارا صحابتث سرت برخطبة أونتوق مريك سباﮔﻲ خطبة يغفرتام دالم إسلام ، كمدين بليو مماسوقكي ككوتا مدينة مك مـﭙﻤﺒوت أهلي مدينة ايت دغن رياغ ﮔﻤﺒﻴرا سرت مريك منولوغ دان ممبنتو بليو.

 

يهودي مغومفولكن تنترا :

          تتكل مليهت قوم يهودي ايت بركمبغث إسلام دكوتا مدينة دان تكونث ، مك مريك مغومفولكن أغكاتن تنترا أونتوق مـﭙرغ قوم مسلمين كران حسددغكي دان بنـﭽﻲ ، دغن منابوركن إيسو۲جاهة كفدا ساتو فواق دري كالغن عرب يغبرأدا دكوتا مدينة يغ منافق (دكتوأي أوله عبدالله بن أبي بن سلول) كمدين مغيكت جنجي نبي (ص) برسام قوم يهودي أتس تيدق مـﭙﺎكيتي دان تيدق ممراغي دأنتارا ساتو سام لأين.

 

فرضو جهاد :

          سنتياس نبي (ص) مـﭙرو قومث كفدا هداية دان أﮔﺎم يغ سبنر دغن مـﻐﮕوناكن ألاسن عقل فيكيران دان دليل القرآن سلاما 13 تاهون ، كمدين مغغكتكن سنجات أونتوق منجاﮒ دعوة إسلامية دان مـﭙﻴﺒﺎر أﮔﺎم … مك دفرضوكن جهاد كأتس قوم مسلمين أونتوق منجاﮒ أﮔﺎم دري موسوه إسلام.

(آية السيف تحمي آية القلم) : آيات جهاد ايت دافت منجاﮒ آيات حكوم.

          دان بيلغن سرية(سراغن كـﭽﻴل) ايت 35 كالي ، غزوة (ففراغن بسران۲) ايت 27 كالي دان ففراغن يغ رسول الله حاضير برسام سبايق 9 كالي.

 

غزوة أحد :

          برجـﻴﺘﺎ۲قوم قريش أونتوق ممبالس دندم كأتس قوم مسلمين كران قوم مسلمين ممبونوه كتوا۲قوم قريش دالم ففراغن بدر (كتوا۲مريك دبونوه سرامي 70 أورغ ، أدافون قوم مسلمون ايت ﮔوﮔور هاث 12 أورغ سهاج) مك بوات فرسيافن 3000تنترا أونتوق مـﭙرغ قوم مسلمين يغ سرامي 1000أورغ سهاج ، كمدين لاهير دري كالغن قوم مسلمين ايت 300 أورغ يغ منافق مغهوندوركن ديري –تيدق مأو برفراغ-  دكتوأي عبدالله بن أبي بن سلول.

          تتكل بردمفق أوله دوا كومفولن ايت مك فرينته رسول الله كفدا تنترا فمانه ، سرامي 50 أورغ تنترا فمانه سفاي جاغن تـﻴﻐﮕﻠﻜن تمفت –ستراتيجي فراغ- سام أدا قوم مسلمون ايت منغ أتو كاله ، مك بردمفقله دوا كومفولن ايت مك دافت كمنغن قوم مسلمين ، تيبا۲ سبهاﮔﻴن قوم مسلمين ايت مـﻨﻴﻐﮕﻠﻜن تمفت مريك أونتوق مربوتكن هرتا فراغ كـﭽوالي كتوا مريك عبدالله بن جبير.  

          مك تتكل ليهت قوم مشركون تيدق أدا تنترا فمانه دأتس ﮔونوغ مك كمبالي مـﭙرغ كأتس قوم مسلمين سلالو مغالهكن مريك ، دان تتف فنديرين نبي(ص) دان فارا صحابتث سكاليفون بليو ﻓﭽﻪ كفلاث ، فاته ﮔﻴﮕﻴث ، لوكا فيفيث دان لوكا فاره جوﮒ فارا صحابتث يغ أولوغ ، قوم مسلمين ترقربان 70 أورغ للاكي ، دأنتاراث سيدنا حمزة باف سودارا بليو(ص) ، دان قوم قريش ايت تربونوه 33 أورغ.

 

غزوة حنين :

          ففراغن حنين برلاكو فدا تاهون كدلافن ، سسوﻏﮕوهث فريستيوا اين كاله قوم مسلمون كمدين منغ .

          دأنتارا سببث۲: بهوا قبيلة ثقيف دان هواﺫن مغومفولكن أورغ عرب أونتوق ممراغي نبي(ص) ، مك بليو فون مـﭙوسون تنترا أونتوق ملاوان مريك سبلوم كمبالي دري فتح مكة دان أدا سرت بليو 10000 تنترا دري أهلي مدينة ، 2000 أورغ دري مريك يغ تله مملوق أﮔﺎم إسلام فدا هاري فتح مكة ، دان 80 أورغ مريك يغ تيدق مملوق أﮔﺎم إسلام ، مك جاديله تنترا فدا ماس ايت برجـﻤﻔورأدوق ، دان ترتيفو / ترفدايا قوم مسلمون دغن بايق بيلغن تنتراث ، سلالو مريك مغهيناكن موسوه ، دان تيدق أماتي دغن تيفودايا موسوه.

          تتكل برجومفا دوا كومفولن ايت مك جاديله كبايـﻘﻜن مريك مـﭙﻤﺒويـﻴﻜن ديري دجـﻠﻪ۲ﮔونوغ ، دجـﻠﻪ۲باتو لمبه حنين ايت سنديري ، مك دلونتر كأتس مريك دغن أنق فانه برتيلو۲مك قوم مسلمين ايت فون كاله ، دان تيدق تـﻴﻐﮕل برسام رسول الله ايت كـﭽوالي ببراف أورغ صحابة يغ أﮔوغ ، ستله ايت منجرية سيدنا العباس دغن ككالهن سرت بليو برأوسها فارا صحابة سفاي تتف فنديرين ، تكون دان ممفرتاهن سدايا موغكين ، مك قوم مسلمون ايت فون كمبالي تتف دان بنر۲مميكول أمانة فراغ سـﻬﻴﻐﮓ دافت مغالهكن تنترا فيهق موسوه دان دافت ممبونوه مريك لبيه كورغ 70 أورغ دان كبايـﻘﻜﻨث دتاوان ، قوم مسلمون ترقربان 4 أورغ سهاج.

 

ببراف حديث :

1-استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ، فإن كل ﺫي نعمة محسود.

2-لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له.

3-المجالس بالأمانة.

4-رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس ، وما استغنى مستبد برأيه ، وما هلك أحد عن مشورة ، فإﺫا أراد الله بعبد هلكة كان أول ما يهلكه رأية.

5-الحرب خدعة.

6-الدين النصيحة.

7-الدين المعاملة.

 

كقواتن فميمفين

بركأيتن دغن ككواسأن فميمفين

          ككواسأن فميمفين ايت إياله : بنتوق فمرينتهن أتس كباوه ، يأيت : ككواسأن فيمفينن (كقواتن حكوم / سغسي) ، أوليهئيت ، سكيراث مان۲فميمفين يغ كواسا دان بيجقسان دالم مغواسأي كسلوروهن رعيت دان باوهن ، بيجقسان دالم مـﭙﺴوأيكن كأدأن (تنغ دان فرغ) كواسا فرينته باوهن مغيكوت أره يغدرنـﭽﻎ نـﺴﭽﺎي دافت دبنديغكن كقواتنث دغن سئيكور هريمو يغ ممفويـﺄي سايف يغ كواسا تربغ أمفت فنجورو أغكاس ، كمان سهاج اي هندق منوجو ، اي كواسا لولوسكن أف سهاج فكرجأن يغ اي إيغيني.

          سكيراث مان۲فميمفين يغ هيلغ دايا كاوالن ، هيلغ صفة كفميمفينن ، تيدق ممفو كاوال كأدأن مك اي سفرت سئيكور ناﮒ يغترﻓﻨﭽﻴل دري لأوتن.

 

 

โฆษณา